Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning handlar om att få pengar att växa genom kloka investeringar. Investeringarna handlar vanligtvis om råvaror, aktier, fonder, räntebärande papper och fastigheter. Kapitalförvaltare finns inom många olika branscher. Faktum är att varje enskild person är sin egen kapitalförvaltare. Varje dag tar vi nämligen beslut som påverkar vår förmögenhet. När man talar om kapitalförvaltare avses dock främst banker, försäkringsbolag och fondbolag.

En bank är kapitalförvaltare främst för sina aktieägares skull. Banken handlar nämligen med värdepapper i eget namn för att maximera vinsten. Många banker har emellertid också så kallade private banking-tjänster, som innebär att man hjälper förmögna personer att förvalta sina förmögenheter på ett bra sätt.

Försäkringsbolag arbetar med kapitalförvaltning för att på bästa sätt få inbetalda premier att växa. Ju större förmögenhet ett försäkringsbolag har desto lättare kan bolaget garantera sina försäkringsåtaganden. Man ska notera att försäkringsbolag som främst erbjuder försäkringar mot sakskador är mer riskvilliga än livförsäkringsbolag.

Fondbolag förvaltar de medel som är investerade i fonden. Ett fondbolag kan erbjuda förvaltning inom de mest skilda områden. Vissa fondbolag fokuserar på aktiemarknaden medan andra har fastigheter, skog eller ädelmetaller som huvudsakliga investeringar.

Förvaltningens tidshorisont

En viktig del i all kapitalförvaltning är den tänkta tidshorisonten för varje investering. Tumregeln är att ju längre tid man kan avvara pengarna, desto större risk kan man ta. De senaste årens turbulens på aktie-, valuta- och råvarumarknaderna har emellertid ställt denna regel något på ända. Det är dock alltjämt så att tidshorisonten spelar stor roll. Vid investeringar exempelvis i nya fastigheter ska man räkna med att avkastningen inledningsvis blir låg eller till och med negativ.

Risk och avkastning

Samtidigt som kapitalförvaltningen syftar till att öka det förvaltade kapitalet så mycket som möjligt måste man göra en avvägning mellan risk och avkastning. Normalt är det så att riskfyllda investeringar har en mer volatil utveckling än säkrare investeringar såsom exempelvis räntebärande papper. Investeringar med hög risk kan ge såväl förträfflig avkastning som stora förluster.

Grunden i en sund kapitalförvaltning är en balanserad syn på risk och avkastning. Om en kapitalförvaltare placerar alla medel i högriskinvesteringar kan förvaltaren utses till geni om det går bra. Skulle förvaltarens väderkorn ligga fel vid tiden för investeringarna kan i stället kapitalet sina snabbt.